Đánh giá mức độ hoà nhập cộng đồng của bệnh nhân Tâm thần phân liệt thể Paranoid tại Hưng Yên năm 2017

Đề tài nghiên cứu khoa học của BSCKII Nguyễn Văn Tình (Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên)
Đánh giá mức độ hoà nhập cộng đồng của bệnh nhân Tâm thần phân liệt thể Paranoid tại Hưng Yên năm 2017


Tác giả bài viết: BSCKII. Nguyễn Văn Tình