Thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần


Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cơ quan tư pháp chuẩn bị hồ sơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần theo quy định..

Bước 2:

+Tổ chức, cơ quan tư pháp nộp quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần kèm theo hồ sơ liên quan đến đối tượng trưng cầu giám định tại Trung tâm giám định pháp y tâm thần .

+Bàn giao đối tượng cần giám định cho Trung tâm giám định pháp y tâm thần.

+ Nộp phí giám định và viện phí theo quy định của Luật giám định tư pháp và thông tư 182/2011/TT-BTC của Bộ tài chính.

Bước 3:

+Nhận lại đối tượng trưng cầu giám định và biên bản giám định sau khi đã có kết quả giám định.

+Nhận bản giám định pháp y tâm thần, tại Trung tâm giám định pháp y tâm thần.

Cách thức thực hiện: Gíam định nội trú tại Trung tâm giám định pháp y tâm thần

Thành phần, số lượng hồ sơ:                         

+Quyết định trưng cầu giám định

+Lý lịch của đối tượng cần giám định

+Các bản cung ( nếu có )

+Các bản tự khai của đối tượng cần giám định

+Lời khai của nhân chứng ( nếu có )

+Cáo trạng ( nếu có )

+Các tài liệu có liên quan đến quá trình bệnh tật của đối tượng giám định: Hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, nhận xét của cơ quan y tế….. ( nếu có ).

+Số lượng hồ sơ: 01 bộ